885,000,000 ریال
سفید
آریزو 5 اکسلنت توربو شارژ مدل 97

شرایط فروش
آریزو 5 اکسلنت توربو شارژ مدل 97

پيش پرداخت تعداد اقساط بازپرداخت مبلغ اقساط نرخ بهره زمان تحویل
398,250,000 ریال 12 6 چک 2 ماهه 82,963,000 ریال - فوری
4 چک 3 ماهه 124,444,000 ریال %10
18 9 چک 2 ماهه 64,068,000 ریال %14
6 چک 3 ماهه 96,644,000 ریال
24 12 چک 2 ماهه 50,684,000 ریال %16
8 چک 3 ماهه 76,491,000 ریال
30 15 چک 2 ماهه 44,185,000 ریال %18
10 چک 3 ماهه 66,707,000 ریال

پيش پرداخت پرداخت دوم زمان دعوتنامه سود مشارکت تعداد اقساط بازپرداخت مبلغ اقساط نرخ بهره زمان تحویل
177,000,000 ریال 221,125,000 ریال %18 12 6 چک 2 ماهه 82,963,000 ریال - فروردين 97
4 چک 3 ماهه 124,444,000 ریال
18 9 چک 2 ماهه 64,068,000 ریال %14
6 چک 3 ماهه 96,644,000 ریال
24 12 چک 2 ماهه 50,684,000 ریال %16
8 چک 3 ماهه 76,491,000 ریال
30 15 چک 2 ماهه 44,185,000 ریال %18
10 چک 3 ماهه 66,707,000 ریال