2,790,000,000 ریال
سفید
اوتلندر 2017 تیپ 5

** درصورت خرید نقدی مبلغ 80000000 ریال تخفیف شامل میگردد **

       *هزينه بيمه بدنه تا پايان اقساط به عهده خود مشتري ميباشد*

شرایط فروش
اوتلندر 2017 تیپ 5

پيش پرداخت تعداد اقساط بازپرداخت مبلغ اقساط نرخ بهره زمان تحویل
1,590,000,000 ریال 12 12 چک 1 ماهه 100,000,000 ریال - اسفند ماه
24 24 چک 1 ماهه 58,000,000 ریال %16