3,170,000,000 ریال
سفید
اوتلندر 2018 PHEV

**در صورت خرید نقدی مبلغ 90/000/000 ریال تخفیف شامل می گردد**

        *هزينه بيمه بدنه تا پايان اقساط به عهده خود مشتري ميباشد*

شرایط فروش
اوتلندر 2018 PHEV

پيش پرداخت تعداد اقساط بازپرداخت مبلغ اقساط نرخ بهره زمان تحویل
1,935,000,000 ریال 12 12 چک 1 ماهه 112,660,000 ریال %12 فروردين 97
1,968,000,000 ریال 24 24 چک 1 ماهه 63,310,000 ریال %18

پيش پرداخت زمان تحویل
3,080,000,000 ریال فوری

پيش پرداخت پرداخت دوم به تاريخ 45 روز بعد ما به التفاوت علي الحساب در زمان صدور دعوتنامه سود مشارکت نرخ انصراف زمان تحویل
550,000,000 ریال 550,000,000 ریال 1,980,000,000 ریال %18 %15 60 روز كاري

پيش پرداخت پرداخت دوم به تاریخ 30 روز بعد پرداخت سوم به تاریخ 90 روز بعد مابه التفاوت علی الحساب در زمان صدور دعوتنامه سود مشارکت نرخ انصراف زمان تحویل
550,000,000 ریال 550,000,000 ریال 550,000,000 ریال 1,520,000,000 ریال %18 %15 120 روز کاری