2,500,000,000 ریال
سفید
تلیسمان 2017 - پلاک ملی

*در صورت كاهش تعرفه واردات در زمان دعوتنامه بر اساس تعرفه جديد محاسبه و كاهش خواهد يافت *