2,500,000,000 ریال
سفید
تلیسمان 2017 - پلاک ملی

*در صورت كاهش تعرفه واردات در زمان دعوتنامه بر اساس تعرفه جديد محاسبه و كاهش خواهد يافت *

شرایط فروش
تلیسمان 2017 - پلاک ملی

پيش پرداخت تعداد اقساط بازپرداخت مبلغ اقساط توضیحات زمان تحویل
1,800,000,000 ریال 12 12 چک 1 ماهه 62,480,000 ریال هزينه ترهين و بيمه 54/971/000 فوری