1,440,000,000 ریال
سفید
تلیسمان 2018 - پلاک ارس

شرایط فروش
تلیسمان 2018 - پلاک ارس

پیش پرداخت تعداد اقساط بازپرداخت مبلغ اقساط زمان تحویل
708,400,000 ریال 12 - 80,000,000 ریال فوری
801,100,000 ریال - 70,000,000 ریال
804,000,000 ریال 10 - 80,000,000 ریال
884,750,000 ریال - 70,000,000 ریال
893,800,000 ریال 12 - 60,000,000 ریال
965,500,000 ریال 10 -
1,026,500,000 ریال 12 - 50,000,000 ریال
1,046,250,000 ریال 10 -