1,457,000,000 ریال
سفید
تیگو 7 اکسلنت توربو شارژ مدل 97

شرایط فروش
تیگو 7 اکسلنت توربو شارژ مدل 97

پيش پرداخت تعداد اقساط بازپرداخت مبلغ اقساط نرخ بهره زمان تحویل
728,500,000 ریال 12 4 چک 3 ماهه 181,401,000 ریال %16 10 روز كاري
18 6 چک 3 ماهه 132,071,000 ریال %18
24 8 چک 3 ماهه 104,237,000 ریال %19
30 10 چک 3 ماهه 90,768,000 ریال %20

پيش پرداخت پرداخت دوم زمان دعوتنامه (فروردين 97) سود مشارکت تعداد اقساط بازپرداخت مبلغ اقساط نرخ بهره زمان تحویل
364,250,000 ریال 364,250,000 ریال %18 12 4 چک 3 ماهه 181,401,000 ریال %16 فروردين 97
18 6 چک 3 ماهه 132,071,000 ریال %18
24 8 چک 3 ماهه 104,237,000 ریال %19
30 10 چک 3 ماهه 90,768,000 ریال %20