1,550,000,000 ریال
سفید
داستر 2018 - 2WD SE - پلاک ملی

شرایط فروش
داستر 2018 - 2WD SE - پلاک ملی

پيش پرداخت پرداخت دوم (30 روزه) تسهيلات توضیحات زمان تحویل
500,000,000 ریال 300,000,000 ریال 750,000,000 ریال اقساط 24 ماهه با 18% بهره فروردين 97

پيش پرداخت پرداخت دوم (30روزه) تسهيلات توضیحات زمان تحویل
500,000,000 ریال 300,000,000 ریال 750,000,000 ریال اقساط 12 ماهه بدون سود فروردين 97

پيش پرداخت پرداخت دوم (30روزه) زمان دعوتنامه پس از كسر سود مشاركت سود مشارکت توضیحات زمان تحویل
500,000,000 ریال 300,000,000 ریال 750,000,000 ریال %18 هديه طرح 30000000 فروردين 97

پيش پرداخت پرداخت دوم (45 روزه) تسهيلات توضیحات زمان تحویل
500,000,000 ریال 300,000,000 ریال 750,000,000 ریال اقساط 36 ماهه با 19% بهره ارديبهشت 97

پيش پرداخت پرداخت دوم (45 روزه) زمان دعوتنامه پس از كسر سود مشاركت سود مشارکت توضیحات زمان تحویل
500,000,000 ریال 300,000,000 ریال 750,000,000 ریال %19 هديه طرح 30000000 ارديبهشت 97

پيش پرداخت پرداخت دوم (45روزه) تسهيلات توضیحات زمان تحویل
500,000,000 ریال 300,000,000 ریال 750,000,000 ریال اقساط 24 ماهه با 18% بهره ارديبهشت 97