تخفیف : 30,000,000 ریال
سفید
داستر 2018 - 4WD SE - پلاک ملي

شرایط فروش
داستر 2018 - 4WD SE - پلاک ملي

پیش پرداخت پرداخت دوم 60 روزه سود مشارکت نرخ انصراف توضیحات زمان تحویل
500,000,000 ریال 200,000,000 ریال %14 %12 الباقی مبلغ پس از کسر سود مشارکت 120 روز کاری
600,000,000 ریال 200,000,000 ریال %13 %11 90 روز کاری