750,000,000 ریال
سفید
داستر 2017 - 4WD SE - پلاک ارس

** درصورت خرید نقدی مبلغ 15000000 ریال تخفیف شامل میگردد **

شرایط فروش
داستر 2017 - 4WD SE - پلاک ارس

پيش پرداخت تعداد اقساط بازپرداخت مبلغ اقساط توضیحات زمان تحویل
280,200,000 ریال 12 12 چک 1 ماهه 26,800,000 ریال 56 قسط به مبلغ 5700000 15 روز كاري

پيش پرداخت تعداد اقساط بازپرداخت مبلغ اقساط زمان تحویل
227,700,000 ریال 12 12 چک 1 ماهه 51,800,000 ریال 15 روز كاري
469,200,000 ریال 12 چک 1 ماهه 26,800,000 ریال