تخفیف : 30,000,000 ریال
سفید
داستر 2018 - 2WD SE - پلاک ملی

شرایط فروش
داستر 2018 - 2WD SE - پلاک ملی

پیش پرداخت پرداخت دوم 60 روزه سود مشارکت نرخ انصراف توضیحات زمان تحویل
400,000,000 ریال 200,000,000 ریال %14 %12 الباقی مبلغ پس از کسر سود مشارکت 120 روز کاری
500,000,000 ریال 200,000,000 ریال %13 %11 90 روز کاری