3,200,000,000 ریال
سفید
ركستون G4

قيمت نقدي پيش فروش (بدون احتسلب ماليات بر ارزش افزوده ) 

در کلیه شرایط شرکتی تاخیر 4 ماهه به مشتریان توسط نمایندگی اطلاع داده شده است.

شرایط فروش
ركستون G4

پیش پرداخت سود مشارکت توضیحات زمان تحویل
1,050,000,000 ریال %19 الباقی مبلغ پس از صدور دعوتنامه و قبل از تحویل در وجه رامک خودرو کارسازی می گردد 75 روز کاری
1,250,000,000 ریال %20

پیش پرداخت پرداخت دوم 30 روزه سود مشارکت توضیحات زمان تحویل
1,150,000,000 ریال 750,000,000 ریال %19 الباقی مبلغ پس از صدور دعوتنامه و قبل از تحویل در وجه رامک خودرو کارسازی می گردد 100 روز کاری
1,650,000,000 ریال 500,000,000 ریال %20 75 روز کاری

پیش پرداخت پرداخت دوم 30 روزه پرداخت سوم 30 روزه سود مشارکت توضیحات زمان تحویل
1,150,000,000 ریال 500,000,000 ریال 300,000,000 ریال %18 الباقی مبلغ پس از صدور دعوتنامه و قبل از تحویل در وجه رامک خودرو کارسازی می گردد 100 روز کاری

پیش پرداخت پرداخت دوم 45 روزه سود مشارکت توضیحات زمان تحویل
750,000,000 ریال 300,000,000 ریال %17 الباقی مبلغ پس از صدور دعوتنامه و قبل از تحویل در وجه رامک خودرو کارسازی می گردد 75 روز کاری
850,000,000 ریال 200,000,000 ریال %18