2,960,000,000 ریال
سفید
ركستون G4

قيمت نقدي پيش فروش (بدون احتسلب ماليات بر ارزش افزوده ) 

در کلیه شرایط شرکتی تاخیر 4 ماهه به مشتریان توسط نمایندگی اطلاع داده شده است.

شرایط فروش
ركستون G4

پيش پرداخت توضیحات زمان تحویل
2,810,000,000 ریال پرداخت دوم 45 روز بعد خرداد 97

پيش پرداخت پرداخت دوم به تاريخ 20 روز بعد توضیحات زمان تحویل
1,000,000,000 ریال 500,000,000 ریال الباقي مبلغ خودرو پس از صدور دعوتنامه و قبل از تحويل در وجه شركت رامك كارسازي ميگردد. خرداد 97

پيش پرداخت پرداخت دوم به تاريخ 45 روز بعد زمان تحویل
2,000,000,000 ریال 790,000,000 ریال تير 97

پيش پرداخت پرداخت دوم به تاریخ 30 روز بعد توضیحات زمان تحویل
1,500,000,000 ریال 500,000,000 ریال الباقي مبلغ خودرو پس از صدور دعوتنامه و قبل از تحويل در وجه شركت رامك كارسازي ميگردد. خرداد 97

پيش پرداخت پرداخت دوم به تاریخ 30 روز بعد پرداخت سوم به تاریخ 30 روز بعد توضیحات زمان تحویل
800,000,000 ریال 400,000,000 ریال 400,000,000 ریال الباقي مبلغ خودرو پس از صدور دعوتنامه و قبل از تحويل در وجه شركت رامك كارسازي ميگردد. تير 97