790,000,000 ریال
سفید
فلوئنس 2017 - پلاک ارس

** درصورت خرید نقدی مبلغ 20000000 ریال تخفیف شامل میگردد **

شرایط فروش
فلوئنس 2017 - پلاک ارس

پيش پرداخت تعداد اقساط بازپرداخت مبلغ اقساط توضیحات زمان تحویل
320,600,000 ریال 12 12 چک 1 ماهه 26,800,000 ریال 56 قسط به مبلغ 5650000 15 روز كاري

پيش پرداخت تعداد اقساط بازپرداخت مبلغ اقساط زمان تحویل
268,100,000 ریال 12 12 چک 1 ماهه 51,800,000 ریال 15 روز كاري
509,600,000 ریال 12 چک 1 ماهه 26,800,000 ریال