2,950,000,000 ریال
سفید
كولئوس 2017 پلاك ملي

*در صورت كاهش تعرفه واردات در زمان دعوتنامه بر اساس تعرفه جديد محاسبه و كاهش خواهد يافت *

شرایط فروش
كولئوس 2017 پلاك ملي

پيش پرداخت تعداد اقساط بازپرداخت مبلغ اقساط توضیحات زمان تحویل
1,950,000,000 ریال 12 12 چک 1 ماهه 89,260,000 ریال هزينه ترهين و بيمه 58/120/000 فوری