1,098,000,000 ریال
سفید
نیوتیگو 5 اکسلنت مدل 97

شرایط فروش
نیوتیگو 5 اکسلنت مدل 97

پيش پرداخت زمان صدور دعوتنامه يك فقره چك 2 ماهه تعداد اقساط بازپرداخت مبلغ اقساط نرخ بهره زمان تحویل
219,600,000 ریال 164,700,000 ریال 109,800,000 ریال 12 4 چک 3 ماهه 158,670,000 ریال - فروردين 97
18 6 چک 3 ماهه 117,886,000 ریال %12
24 8 چک 3 ماهه 95,459,000 ریال %14
30 10 چک 3 ماهه 80,808,000 ریال %16
36 12 چک 3 ماهه 73,373,000 ریال %18

پيش پرداخت يك فقره چك 2 ماهه بدون بهره تعداد اقساط بازپرداخت مبلغ اقساط نرخ بهره زمان تحویل
384,300,000 ریال 109,800,000 ریال 12 4 چک 3 ماهه 158,670,000 ریال - فوری
18 6 چک 3 ماهه 117,886,000 ریال %12
24 8 چک 3 ماهه 95,459,000 ریال %14
30 10 چک 3 ماهه 80,808,000 ریال %16
36 12 چک 3 ماهه 73,373,000 ریال %18