1,270,000,000 ریال
سفید
کولئوس 2018 - پلاک ارس

** درصورت خرید نقدی مبلغ 30000000 ریال تخفیف شامل میگردد **

شرایط فروش
کولئوس 2018 - پلاک ارس

پيش پرداخت تعداد اقساط بازپرداخت مبلغ اقساط توضیحات زمان تحویل
318,500,000 ریال 12 12 چک 1 ماهه 94,650,000 ریال تخفیف نقدی 30/000/000 15 روز كاري
801,360,000 ریال 12 چک 1 ماهه 44,650,000 ریال