1,490,000,000 ریال
سفید
کولئوس 2018 - پلاک ارس

شرایط فروش
کولئوس 2018 - پلاک ارس

پیش پرداخت تعداد اقساط بازپرداخت مبلغ اقساط زمان تحویل
655,700,000 ریال 12 - 90,000,000 ریال فوری
748,400,000 ریال - 80,000,000 ریال
763,250,000 ریال 10 - 90,000,000 ریال
841,100,000 ریال 12 - 70,000,000 ریال
844,000,000 ریال 10 - 80,000,000 ریال
924,750,000 ریال - 70,000,000 ریال
933,800,000 ریال 12 - 60,000,000 ریال
1,005,500,000 ریال 10 -