1,500,000,000 ریال
تخفیف : 30,000,000 ریال
سفید
کپچر 2018

شرایط فروش
کپچر 2018

پیش پرداخت یک چک 30 روزه یک چک 60 روزه سود مشارکت نرخ انصراف توضیحات زمان تحویل
600,000,000 ریال 150,000,000 ریال 150,000,000 ریال %16 %14 الباقی پس از کسر سود مشارکت 90 روز کاری

پیش پرداخت یک چک 30 روزه یک چک 60 روزه یک چک 90 روزه سود مشارکت نرخ انصراف توضیحات زمان تحویل
500,000,000 ریال 100,000,000 ریال 100,000,000 ریال 100,000,000 ریال %18 %16 الباقی پس از کسر سود مشارکت 120 روز کاری

پیش پرداخت یک چک 30 روزه یک چک 90 روزه یک چک 150 روزه سود مشارکت نرخ انصراف توضیحات زمان تحویل
350,000,000 ریال 100,000,000 ریال 100,000,000 ریال 100,000,000 ریال %20 %18 الباقی پس از کسر سود مشارکت 180روز کاری

پیش پرداخت یک چک 60 روزه یک چک 120 روزه سود مشارکت نرخ انصراف توضیحات زمان تحویل
400,000,000 ریال 150,000,000 ریال 150,000,000 ریال %19 %17 الباقی پس از کسر سود مشارکت 150 روز کاری