3,990,000,000 ریال
سفید
DS 7 Crossback Opera 2018

** درصورت خرید نقدی مبلغ 79800000 ریال تخفیف شامل میگردد **

شرایط فروش
DS 7 Crossback Opera 2018

پيش پرداخت پرداخت دوم به تاريخ 45 روز بعد پيش پرداخت سوم به تاريخ 90 روز بعد سود مشارکت نرخ انصراف توضیحات زمان تحویل
700,000,000 ریال 700,000,000 ریال 700,000,000 ریال %18 %15 الباقي مبلغ خودرو به قيمت روز در زمان صدور دعوتنامه در وجه شركت آرين موتور كارسازي ميگردد. 180 روز كاري

پيش پرداخت پرداخت دوم به تاريخ 90 روز بعد مبلغ تسويه حساب با در نظر گرفتن سود مشاركت در زمان تحويل علي الحساب سود مشارکت زمان تحویل
1,000,000,000 ریال 1,000,000,000 ریال 1,850,000,000 ریال %18 150 روز كاري