4,520,000,000 ریال
سفید
DS 7 Crossback Rivoli 2018

شرایط فروش
DS 7 Crossback Rivoli 2018

پيش پرداخت پرداخت دوم 45 روزه پرداخت سوم 90 روزه سود مشارکت نرخ انصراف توضیحات زمان تحویل
700,000,000 ریال 700,000,000 ریال 700,000,000 ریال %18 %15 الباقي مبلغ خودرو به قيمت روز در زمان صدور دعوتنامه در وجه شركت آرين موتور كارسازي ميگردد. 180 روز كاري

پیش پرداخت پرداخت دوم 90 روزه سود مشارکت توضیحات زمان تحویل
1,150,000,000 ریال 1,150,000,000 ریال %18 الباقي مبلغ خودرو به قيمت روز در زمان صدور دعوتنامه در وجه شركت آرين موتور كارسازي ميگردد. 180 روز كاري