3,900,000,000 ریال
سفید
DS 7 Crossback Performance Line 2018

** درصورت خرید نقدی مبلغ 78000000 ریال تخفیف شامل میگردد **

شرایط فروش
DS 7 Crossback Performance Line 2018

پيش پرداخت پرداخت دوم به تاريخ 45 روز بعد پرداخت سوم به تاریخ 90 روز بعد سود مشارکت نرخ انصراف توضیحات زمان تحویل
600,000,000 ریال 600,000,000 ریال 600,000,000 ریال %18 %15 الباقي مبلغ خودرو به قيمت روز در زمان صدور دعوتنامه در وجه شركت آرين موتور كارسازي ميگردد. 180 روز كاري

پيش پرداخت پرداخت دوم مشتري چك 90 روز بعد مبلغ تسويه حساب با در نظر گرفتن سود مشاركت در زمان تحويل علي الحساب سود مشارکت زمان تحویل
1,000,000,000 ریال 1,000,000,000 ریال 1,760,000,000 ریال %18 150 روز كاري