سفید
تی5

شرایط فروش
تی5

پيش پرداخت سود مشارکت نرخ انصراف توضیحات زمان تحویل
1,250,000,000 ریال %21 %16 الباقی مبلغ زمان دعوتنامه با احتساب سود مشارکت به قیمت روز مهر ماه