سفید
تی3

شرایط فروش
تی3

پیش پرداخت سود مشارکت نرخ انصراف توضیحات زمان تحویل
900,000,000 ریال %21 %16 الباقی مبلغ زمان دعوتنامه با احتساب سود مشارکت به قیمت روز مهرماه